1. Quy định chung
  1. Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân đang sử dụng và đã được cung cấp cho Mạng xã hội f189.vn là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký tài khoản. Đồng thời, Người sử dụng phải luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.
  2. Người sử dụng tự có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của mình trên Mạng xã hội f189.vn. Ban Quản trị khuyến khích Người sử dụng nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).
  3. Thành viên phải thông báo cho Ban quản trị biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Mạng xã hội f189.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do thành viên không tuân thủ các quy định tại Thỏa thuận này. Trong suốt quá trình đăng ký, thành viên đồng ý nhận ... quảng cáo từ Mạng xã hội f189.vn. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link được thông báo trên Mạng xã hội f189.vn.
  4. Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ dịch vụ nào của Mạng xã hội f189.vn (bao gồm cả tài khoản của bạn).
  5. Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng dịch vụ bằng các phương thức được tự động hóa như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper mà không có sự cho phép của Mạng xã hội f189.vn
  6. Khi truy cập vào website của Mạng xã hội f189.vn, người sử dụng tối thiểu phải từ đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Mạng xã hội f189.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Mạng xã hội f189.vn cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại thỏa thuận này, Mạng xã hội f189.vn sẽ hủy tư cách thành viên mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Mạng xã hội f189.vn là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Mạng xã hội f189.vn cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Mạng xã hội f189.vn soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng ký thành viên.
  7. Mạng xã hội f189.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong thỏa thuận này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi Người sử dụng tiếp tục dùng website sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Người sử dụng chấp nhận với những thay đổi đó.
  8. Trước khi sử dụng Mạng xã hội f189.vn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, Người sử dụng và thành viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại website và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Quy định chung này. Trong trường hợp Người sử dụng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban quản trị. Mục tiêu của bản thỏa thuận này là để tạo ra một hành lang chung và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Mạng xã hội f189.vn và Người sử dụng.
 2. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên Mạng xã hội f189.vn
Người sử dụng dịch vụ đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên Mạng xã hội f189.vn các thông tin bị cấm theo quy định nhà nước CH#XHCN Việt Nam có nội dung liên quan đến:
  1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
  4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 1. Quyền, trách nhiệm của Người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn
Người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
  1. Tuân thủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng Internet nêu tại Điều 10 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:
 • Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng.
 • Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.
  1. Ngoài quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng Internet quy định tại Điều 10 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn còn có quyền và nghĩa vụ nêu tại Điều 26 Nghị định này như sau:
 • Được sử dụng dịch vụ của Mạng xã hội f189.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên Mạng xã hội f189.vn, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
  1. Không được có các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
  1. Bằng việc đăng ký thành viên, Người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn cam kết rằng:
 • Tuân thủ Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn (“Thỏa thuận”).
 • Chỉ sử dụng dịch vụ của Mạng xã hội f189.vn cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật. Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ nhằm thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản của các thành viên khác hoặc có hành vi gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.
 • Không tải lên, gửi, truyền hoặc phân phát dưới bât kỳ hình thức nào:
 • Ấn phẩm, tài liệu chứa bất kỳ thông tin bất hợp pháp, sai và lệch lạc nào gây nguy hại, vi phạm đạo đức xã hội và pháp luật quốc gia cũng như quốc tế.
 • Tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt"... và các thông tin khác mà thành viên không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại.
 • Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Mạng xã hội f189.vn
 • Đối Người sử dụng dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu thì sẽ không được phép tạo tài khoản tại Mạng xã hội f189.vn, trừ khi người giám hộ hợp pháp quyết định đăng ký tài khoản cho Người sử dụng bằng chính thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
  1. Bằng việc đăng tải thông tin, Người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn  đã cho cấp quyền cho Ban Quản trị được phép thực hiện mà không phải trả tiền bản quyền, có thể sử dụng vĩnh viễn, chuyển nhượng và chuyển giao hoàn toàn cho người khác, những hành vi sau:
 • Sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các tác phẩm dựa trên nội dung đó;
 • Phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá nội dung đó và/hoặc kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này
 1. Quyền, trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F189 khi thiết lập Mạng xã hội f189.vn
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F189 có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều 25 Nghị định 27/2018/NĐ-CP như sau:
 • Cung cấp dịch vụ Mạng xã hội f189.vn cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
 • Đăng tải công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn lên trang chủ;
 • Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người sử dụng; thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
 • Bảo đảm quyền quyết định của Người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
 • Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP;
 • Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP khi có yêu cầu;
 • Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (cụ thể tại địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TADU - Lầu 2 Tất Minh Building, số 249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.#HCM, Việt Nam) đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của Người sử dụng trên Mạng xã hội f189.vn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được cung cấp thông tin trên Mạng xã hội f189.vn;
 • Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F189 cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cung cấp dịch vụ Mạng xã hội f189.vn trực tuyến, cụ thể:
 • Đã xây dựng Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên Mạng xã hội f189.vn … , bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-#BTTTT.
 • Đáp ứng điều kiện về tổ chức, nhân sự để vận hành Mạng xã hội f189.vn theo quy định tại Điều 23a Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:
 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam.
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
 • Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.
 • Đáp ứng điều kiện về tên miền dùng để thiết lập Mạng xã hội f189.vn theo quy định tại Điều 23b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, cụ thể:
 • Dãy ký tự tạo nên tên miền www.f189.vn không giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Tên miền www.f189.vn được lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, cụ thể: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TADU - Lầu 2 Tất Minh Building, số 249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.#HCM, Việt Nam.
 • Tên miền được sử dụng để thiết lập Mạng xã hội f189.vn không trùng với tên miền dùng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của doanh nghiệp.
 • Tên miền “.vn” còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Đáp ứng điều kiện về kỹ thuật với Mạng xã hội f189.vn theo quy định tại Điều 23c Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:
 • Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ Người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên Mạng xã hội f189.vn.
 • Thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp Người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;
 • Thực hiện việc xác thực Người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân;
 • Ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm (bộ lọc).
 • Đáp ứng điều kiện về quản lý nội dung thông tin với Mạng xã hội f189.vn theo quy định tại khoản 2 Điều 23d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:
 • Bảo đảm Người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của Mạng xã hội f189.vn;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, ...);
 • Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Bảo đảm quyền quyết định của Người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác
 1. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội f189.vn
  1. Nguyên tắc xử lý
 • Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận cung cấp và sử dụng Mạng xã hội f189.vn thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Ban Quản trị sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản.
 • Nếu tài khoản bị khóa vĩnh viễn thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
  1. Hành vi vi phạm và hình thức xử phạt
Hình thức Mức hình phạt Hành vi bị áp dụng
1 Khóa tài khoản 7 ngày Được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.
 • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 • Đăng tải các bình luận, hình ảnh có nội dung nhạy cảm, khiếm nhã, dung tục.
2 Khóa tài khoản 15 ngày Được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:
 • Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin sai phạm.
 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý. Tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
 • Công kích người khác: Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
3 Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn Được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:
 • Có hành vi lợi dụng Mạng xã hội f189.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cụ thể:
 • đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc
 • người dùng có phát ngôn, bình luận có chứa thông tin liên quan đến chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước.
 • Thông tin mang tính chất khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải đoạn bình luận khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
 • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Mạng xã hội f189.vn để đăng tải thông tin nhằm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản có chứa thông tin lừa đảo hoặc giả làm các tổ chức, cá nhân nhằm gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
 • Phá hoại hệ thống Mạng xã hội f189.vn:
 • Lợi dụng việc sử dụng Mạng xã hội f189.vn để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại, gây cản trở việc truy cập thông tin, cung cấp dịch vụ.
 • Sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
 • Bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của Người sử dụng khác trên Mạng xã hội f189.vn
 • Sử dụng diễn đàn hỏi đáp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Quảng cáo:
 • Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị.
 • Sử dụng Mạng xã hội f189.vn với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm.
 
 1. Cảnh báo cho Người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng
  1. Người sử dụng sở hữu tất cả các nội dung, thông tin đăng trên Mạng xã hội f189.vn và có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó. Người sử dụng đồng ý rằng, đã hiểu rõ và ý thức được về mọi hành vi, thông tin, nội dung mình chia sẻ, trao đổi trên Mạng xã hội f189.vn cũng như tự chịu trách nhiệm về những hành vi và nội dung đó.
  2. Người sử dụng ý thức được việc mọi hành vi, nội dung mà mình đã chia sẻ cho cộng đồng một cách công khai đồng nghĩa với việc Người sử dụng đã cho phép mọi người bao gồm cả các thành viên Ban Quản trị tiếp nhận và sử dụng thông tin đó. Vì vậy, Mạng xã hội f189.vn không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật những nội dung thông tin đó cho người sử dụng.
  3. Mạng xã hội f189.vn khuyến cáo tất cả các thành viên nên thận trọng trước khi chia sẻ thông tin cho cộng đồng một cách công khai. Và tương tự như vậy, chúng tôi cũng yêu cầu các thành viên khác cần có sự cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin. Người sử dụng sẽ tự mình quyết định việc chia sẻ hay tiếp nhận các thông tin trong Mạng xã hội f189.vn và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  4. Mạng xã hội f189.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, hậu quả phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc truy cập tới website hoặc các trang liên kết. Mạng xã hội f189.vn và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ; từ nội dung mà Người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên website; từ việc Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận này; từ việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác; hoặc việc Người sử dụng vi phạm pháp luật pháp hiện hành.
  5. Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận này. Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài website của thành viên.
  6.  Rủi ro khi truy cập vào các liên kết ngoài Mạng xã hội f189.vn:
 • Website www.f189.vn có thể chứa những biểu tượng, đường liên kết tới website của bên thứ ba – vốn không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, kiểm soát của Mạng xã hội f189.vn. Vì vậy, Mạng xã hội f189.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, các quy định riêng của bất kỳ website của bên thứ ba nào hoặc điểm đến nào ngoài trang www.f189.vn. Mạng xã hội f189.vn cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của Người sử dụng (nếu có) phát sinh từ việc sử dụng các website của bên thứ ba.
 • Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro khi sử dụng các website liên kết này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo Người sử dụng cần thận trọng khi chấp nhận truy cập vào các website liên kết và chắc chắn đã đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà Người sử dụng ghé thăm.
  1. Mạng xã hội f189.vn mong muốn trở thành sân chơi tr
CHAT FACEBOOK